City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بهشت کوير ايران را بشناسيد (1394/07/24)

اقليم خشک و بياباني ايران سبب ساز يکي از هنرهاي ايراني شده؛ هنر باغ‏ سازي ايراني!
بهشت کوير ايران را بشناسيد

به گزارش بزنيم بيرون ، از آن‏جا که در نواحي خشک، مردم همواره در آرزوي سبزي، جويبار و يه به عبارتي همان "بهشت موعود" بودند، تلاش کردند که اين آرزو را با ساختن باغ ‏هايي دلگشا عملي کنند.
 


باغ شازده در ماهان کرمان واقع در کوير لوت نيز که به همت "عبدالحميد ميرزا ناصرالدوله فرمانفرما" (اواخر قاجار- اوايل پهلوي) بنا شد، سمبل يکي از بهشت ‏هاي ميان کوير است.


اين عکس در سال‏هاي دور که هنوز جاده و ابينه در کنار باغ احداث نشده بود، گرفته شده. در امتداد باغ، کوه جوپار را مي توان ديد.


عکسي قديمي از باغ شازده؛ آبي که از جوي ها جاريست و از فواره ها بالا مي آيد، از قنات هايي که از کوه جوپار کشيده شده تامين مي شود.


منبع : اسپيلت البرز

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها

باغ شازده ماهان کرمان بهشت کوير باغ شازده ماهان باغ شازده کرمان باغ شازده بهشت کوير ماهان باغ شازده باغ شازده کرمان ماهان بهشت کوير کرمان باغ شازده کرمان ماهان کرمان بهشت کوير بهشت کوير باغ شازده بهشت کوير ماهان بهشت کوير کرمان باغ شازده ماهان کرمان باغ شازده ماهان بهشت کوير باغ شازده کرمان ماهان باغ شازده کرمان بهشت کوير باغ شازده بهشت کوير ماهان باغ شازده بهشت کوير کرمان ماهان باغ شازده کرمان ماهان باغ شازده بهشت کوير ماهان کرمان بهشت کوير ماهان کرمان باغ شازده ماهان بهشت کوير باغ شازده ماهان بهشت کوير کرمان کرمان باغ شازده ماهان کرمان باغ شازده بهشت کوير کرمان ماهان باغ شازده کرمان ماهان بهشت کوير کرمان بهشت کوير باغ شازده کرمان بهشت کوير ماهان بهشت کوير باغ شازده ماهان بهشت کوير باغ شازده کرمان بهشت کوير ماهان باغ شازده بهشت کوير ماهان کرمان بهشت کوير کرمان باغ شازده بهشت کوير کرمان ماهان باغ شازده ماهان کرمان بهشت کوير باغ شازده کرمان بهشت کوير ماهان باغ شازده بهشت کوير ماهان کرمان باغ شازده کرمان ماهان بهشت کوير باغ شازده کرمان بهشت کوير ماهان باغ شازده ماهان بهشت کوير کرمان ماهان باغ شازده کرمان بهشت کوير ماهان باغ شازده بهشت کوير کرمان ماهان کرمان بهشت کوير باغ شازده ماهان کرمان باغ شازده بهشت کوير کرمان باغ شازده ماهان بهشت کوير کرمان ماهان باغ شازده بهشت کوير کرمان بهشت کوير باغ شازده ماهان کرمان بهشت کوير ماهان باغ شازده بهشت کوير باغ شازده ماهان کرمان بهشت کوير ماهان باغ شازده کرمان بهشت کوير کرمان باغ شازده ماهان بهشت کوير ماهان کرمان باغ شازده بهشت کوير کرمان ماهان باغ شازده