City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

نقش ارزشي هويتي موزه ها در دنياي امروز (1395/02/29)

شايد يکي ازکليدي ترين موضوعات در مباحث مربوط به ميراث فرهنگي موضوع ارزش است، چرا که تمام آنچه ما در رابطه با ميراث فرهنگي انجام مي دهيم همه به خاطر ارزش هايي است که درميراث فرهنگي مستتر است.
نقش ارزشي هويتي موزه ها در دنياي امروز

به گزارش بزنيم بيرون ، مسعود سلطاني فر رئيس سازمان ميراث فرهنگي در يادداشتي نوشت: انسان از همان زماني که درذهن خود توانست وقايعي را که درگذر زمان اتفاق افتاده به ياد بسپارد وآنها را به عنوان تجربه در زندگي روزمره خود به کاربرد همان تجربه ها ارزش خاصي در نزد انسان پيدا کرد چرا که آنها با مشقت به دست آمده و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و حتي بعضي ازاين تجربه ها جان مايه يک نسل بوده است.

حفاظت ازميراث فرهنگي براي تعادل بخشيدن به حيات انسانها و دستيابي به توسعه پايدار و سازمان يافته، که روند تکامل تمدن بشري را درپي خواهد داشت، از چنان اهميتي برخوردار است که يک بسيج عمومي، جهاني، دولتي و مردمي را مي طلبد. تا کنون کمتر تعريف جامعي براي اين که مشخص کند موزه چگونه مکاني است ابراز گرديده است. البته اين بدان معنا نيست که هيچ درک صحيحي از اينکه موزه چيست وجود نداشته باشد. انگيزه ايجاد موزه همان اشتياق به گردآوري است که ريشه شگرف در طبيعت انسان دارد. همه تمدن ها از ابتدايي ترين تا پيشرفته ترين آنها درتمايل به انباشتن اشياي زيبا، گران بها،کمياب يا صرفا عجيب وغريب اشتراک داشته اند.

فرقه هاي مذهبي،  فرمانروايان و ثروتمندان به گرد آوري نخستين مجموعه ها دست زده اند که به روي همگان يا برخي ازافراد جامعه گشوده مي شدند.

موزه مکاني است فرهنگي وآموزشي که به گردآوري، مطالعه و محفوظ داشتن آثار مرتبط با تجربه هاي بشري درسطح کره خاکي و ارتباط متقابل انسان با طبيعت رابه منظور آگاهي، آموزش و لذت، پيش چشم همگان مي گستراند.

حس وغريزه گردآوري و تملک اشيا هميشه در طبيعت انسان وجود داشته و در ادوار مختلف تاريخي ديده شده است که انسان اشيا وآثاري را که برايش جنبه حياتي داشته است نگه داري مي کرده است .

اشيايي که بيشتر ابزار کار روزمره بوده اند (مانند ابزارشکار،صيد، ابزار جنگي ودفاعي ) اشياي زينتي، اشياي عجيب و جالب را به صورت مجموعه و هم چنين اشيايي  را که با اعتقادات و باورهاي انسان در ارتباط بوده حفاظت و نگه داري مي کرده است.

موزه ها امروزعلاوه بر کارکردهاي پيشين خود محلي براي آموزش و انتقال مفاهيم و انديشه هاي بشري درسطوح مختلف هستند.

موزه ها ديگر صرفا مکاني براي انبار و به نمايش گذاشتن اشيا و آثار نيستند، بلکه مکاني براي انتقال پيامها و انديشه ها و آرمانها و تجربيات بشري در سطح کره خاکي هستند.

با توجه به گوناگوني و تنوع در موضوعات و مفاهيم قابل ارايه در موزه ها و به منظور يکپارچه کردن و ايجاد همبستگي جامعه جهاني شوراي بين المللي موزه ها هرساله شعاري را در اين راستا به جامعه فرهنگي و خانواده موزه در سطح جهان اعلام مي کند.

با توجه به شعارامسال ايکوم مبني بر موزه و مناظر فرهنگي يادآوري اين نکته که مناظر فرهنگي بخشي از ميراث فرهنگي هرمرز و بومي است که در بستري طبيعي شکل گرفته اند و داراي تعامل پيوسته با طبيعت مي باشند. ضروري است امروزه با ازبين رفتن بخشي از طبيعت که بستر شکل گيري  اين مناظر مي باشند، حضور انسان در اين مناظر محدود گرديده است . عدم انطباق پذيري، گسستگي تعامل مطلوب انسان با اين مناظر، پايداري مناظر فرهنگي را دچار اختلال کرده است . همچنين خاطر نشان مي کنم که دانايي،  حاصل ازتعامل تاريخي انسان با محيط است . به نحوي که اگر محيط حذف شود ديگر چيزي براي تعامل وجود ندارد. فرهنگ ها به  اين دليل با يکديگر متفاوت هستندکه محيط ها بايکديگر تفاوت مي کنند. زيرا زمانيکه محيط ها متفاوت باشند کيفييت تعامل با محيط ها فرق کرده و دانايي حاصله متفاوت خواهدبود.

مشکل امروزه ما اين است که در خود آگاهيمان با محيط فرهنگي قطع رابطه کرده ايم . واگر تاثيري هم دارد تاثيراتي است که در ناخودآگاه ما مي گذارد و اين به آن معني است که ما اجمالا از فرهنگ خودمان برخوردار مي شويم ولي از آن بهره مند نمي شويم . درست مانند کسي که درجيب پول دارد اما از گرسنگي زجر مي کشد.

باتوجه به معناي جامعي که امروزه موزه ها پيدا کرده اند ايجاد ارتباط ميان موزه ها و مناظر فرهنگي موضوع مهمي است که مي تواند به رويکردهاي سازنده اي در سطح جامعه منجر شود.


منبع : بزنيم بيرون

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها