City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #آبشار بابا امان بجنورد

  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد
  • آبشار بابا امان بجنورد


 آبشار بابا امان بجنورد در واقع يک مجموعه آبشار مصنوعي است که در پارک معروف بابا امان بجنورد قرار ارد. گردشگاه باباامان در کيلومتر ۱۰ جادهٔ بجنورد - مشهد، يکي از قديمي ترين پارک هاي گردشگري در ايران است.