City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #پل حاج سيد محمد زنجان

  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان
  • پل حاج سيد محمد زنجان


پل حاج سيد محمد زنجان يکي از پل هاي ورودي شهر زنجان و نمادي از معماري زيباي دوره قاجار است که با گذشت ساليان همچنان خود نمايي مي کند.