City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #کليساي ننه مريم اروميه

  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه
  • کليساي ننه مريم اروميه


کليساي ننه مريم يا حضرت مريم که از آن با عنوان کليساي مارت مريم يا کليساي شرق آشور هم نام برده مي شود، يکي از قديمي‌ترين کليساهاي ايران و جهان‌ است که در خيابان خيام شهر اروميه قرار دارد. تاريخ شناسان کليساي ننه مريم اروميه را دومين کليساي بزرگ جهان پس از کليساي بيت‌لحم فلسطين مي‌دانند.