City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393

(30 رای)


باز هم پائیز، باز هم جنگل نوردی و این بار یک مسیر بکر و دوست داشتنی؛ جنگل نوردی در دل جنگل های سیسنگان، از کجور تا دریای خزر. شوق سفر از روزها پیش از آغازش در دلم هیاهو می کرد و خود سفر اما غوغایی دیگر بود. 


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393
  • سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393
  • سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393
  • سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393
سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393 سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393 سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393 سفرنامه تصویری پیمایش جنگلی مسیر کجور تا سیسنگان - شهریور 1393 مشاهده گالری

اماکن مجاور

اماکن مرتبطتگ ها