City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

برگزاری مراسم روز ملی تهران در محوطه سردر باغ ملی (1397/07/04)

مراسم بزرگداشت « روز ملي تهران» در روز 14 مهر ماه در محوطه سردر باغ ملي برگزار مي شود.
برگزاری مراسم روز ملی تهران در محوطه سردر باغ ملی

به گزارش بزنيم بيرون ، عضو شوراي شهر تهران گفت: علاوه بر پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي کشور براي ثبت روز ملي تهران در سالنامه عمومي کشور، قرار است فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي را در اين خصوص ببينيم و گزارش آن سالانه به شورا ارائه داده شود.

علي عطا معاون ارتبايات شوراي شهر گفت: اين مراسم با همکاري شهرداري منطقه 12 و 11 برگزار خواهد شد که قرار است از شخصيت هاي فرهنگي اجتماعي شاخص وتهران پژوهان سرشناس تجليل شود.

حدود 230 سال از زماني که آقامحمدخان قاجار تهران را به عنوان پايتخت خود برگزيد مي‌گذرد؛ با تصويب متمم قانون اساسي مشروطه در 14 مهر 1286 براي نخستين بار تهران به صورت قانوني و بر مبناي راي نمايندگان ملت به عنوان پايتخت ايران انتخاب شد.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها