City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

عملکرد ناموفق ايران در گردشگري ورزشي (1395/07/27)

«ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل توسعه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ورزش را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻼت را، ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ورزش اﺳﺖ.»
عملکرد ناموفق ايران در گردشگري ورزشي

به گزارش بزنيم بيرون ، سيزدهمين نشست کميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگاني ايران در اتاق ايران برگزار و راهکارهاي خصوصي‌سازي و توسعه بخش گردشگري ورزشي مورد بررسي قرار گرفت.

اصغري، رئيس کميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگاني ايران در اين نشست گفت: سهم ناچيز ايران از صنعت گردشگري نشان‌دهنده آن است که گردشگري نتوانسته نقش خود را به عنوان عامل توسعه‌دهنده در کشور و معرفي ايران به عنوان کشوري با فرهنگ غني و توريسم‌پذير ايفا کند. اين کميسيون در تلاش است با انجام جلسات تخصصي و پي در پي با حضور افراد موثر و مسؤولان اين رشته براي پيشبرد اهداف توسعه گردشگري برگزار کند.

وي بيان کرد: امروز اهميت اقتصاد ورزش و گردشگري ورزشي بر صاحب‌نظران پوشيده نيست و به همين دليل اتاق ايران هم اين مهم را مورد بررسي قرار داده و در اين کميسيون بررسي کرده و به آن پرداخته مي‌شود.

اصغري گفت: ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻮد و درآﻣﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ، از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺠﺎرت ورزش و ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ و آنﻗﺪر ﺳﻮدآوري دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ، دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ورزش و ﺧﻮد رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻧﻴﺰ از آن ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ روز ﺑﺮﮔﺰاري رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺳﻮد ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲﺷﻮد. آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ اداره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

او افزود: ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ورزش را دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻼت را، ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ورزش نيز اﺳﺖ. ازاﻳﻦ رو ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل توسعه ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر، ﺣﺪود ۳۲ درﺻﺪ از ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت و دﺳﺖ‌ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اصغري با تاکيد بر ضرورت موضوع گردشگري ورزشي چند پيشنهاد ارائه کرد و گفت: برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي مشترک با فدراسيون‌هاي ورزشي درباره جذب گردشگر ورزشي، برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي علمي درباره تربيت نيروي انساني در جذب گردشگري ورزشي، حمايت از رساله‌هاي دانشجوي در مقطع دکتري و هدايت موضوعات به سمت توسعه گردشگري، توسعه فرهنگ اکوتوريسم ورزشي در جامعه و ارتقاي سطح آگاهي گردشگران خارجي علاقمند به حوزه اکوتوريسم ورزشي از موارد مهم است که بايد مورد توجه خاص قرار بگيرد.

وي سپس گفت: تفاهمنامه اي بين اين کميسيون با انجمن گردشگري ورزشي دانشگاه‌هاي کشور منعقد خواهد شد که به طور عملياتي به بررسي راهکارها پرداخته مي‌شود.

مسعودي - رييس کميته اقتصاد ورزش کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران - نيز درباره نقش رسانه کشوري در اقتصاد ورزش گفت: اين رسانه رسالتي ملي دارد بايد به تمامي ورزش‌هاي موجود در کشور به طور يکسان بپردازد.

 

مهرزاد حميدي - معاون سلامت و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش کشور نيز در اين نشست گفت: گردشگري ورزشي ظرفيتي که ناشناخته مانده و عدم توسعه گردشگري ورزشي باعث شده به آن پرداخته نشود و با وجود چنين ظرفيت بالايي ميشود يک جريان ملي راه اندازي کرد.

وي اظهار کرد: در المپيک يا جام جهاني و يا هر مسابقه اي که انجام مي‌شود کميته المپيک با اعلام به آژانس‌هاي درجه يک دنيا از آنها دعوت به همکاري مي‌کند و حضور گردشگران در المپيک خود مديريت خاصي دارد و اين مهم را آژانس‌هاي مسافرتي به عهده دارند و آنان نقش موثري در رونق اين امر دارند.

در ادامه کيهاني - رييس فدراسيون دو و ميداني کشور -هم با اشاره به درآمدزا بودن گردشگري ورزشي گفت: دوي ماراتن از جمله مسابقات تاثيرگذار براي جلوگيري از ايران‌هراسي در بين‌الملل و جذب گردشگر زياد در مدت زمان کوتاه است.

وي افزود: در ماراتن‌هاي بزرگ دنيا در آمد بسيار بالايي از گردشگران عايد کشورهاي ميزبان مي‌شود، به طور مثال در ماراتن شيکاگو ۸۰ هزار نفر شرکت‌کننده ثبت‌نام مي‌کنند و اين امر درآمد بالايي هم به ارمغان با خود دارد.

کيهاني با تاکيد به برگزاري دو ماراتن در تهران و چند استان ايران گفت: در فروردين ۹۵ دو ماراتن را در شيراز برگزار کرديم و مسير حرکت از نقش رستم شروع شد و مسير  را مسيري کاملا گردشگري انتخاب کرديم که تا مرودشت و تخت جمشيد ادامه داشت و با بازگشت دوباره به نقش رستم به پايان مي‌رسيد. اين نوع گردشگري ورزشي بدون حاشيه و با بازتاب گسترده بين‌المللي در مدت زمان کوتاه بسيار مهم و حائز اهميت است

وي با تاکيد بر ضرورت انجام دو ماراتن در تهران و ايران بيان کرد: در فروردين سال ۹۶ فدراسيون دو وميداني ايران  دو ماراتن در تهران برگزار خواهد کرد.

انتهاي پيام


منبع : ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها