City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

همه ديدني هاي شهر آب انبارهاي فارس (1395/11/10)

شهرستان لارستان از شهرستانهاي جنوبي استان فارس است که از جنوب و شرق به استان هرمزگان، از جنوب غربي به شهرستان لامرد، از غرب به شهرستان خنج و از شمال به شهرستانهاي جهرم و داراب محدود مي¬شود. اين شهرستان با مرکزيت لار داراي 16809 کيلومتر مربع وسعت و فاصله آن تا شيراز 394 کيلومتر است.
همه ديدني هاي شهر آب انبارهاي فارس

به گزارش بزنيم بيرون ، اين شهرستان به جهت مجاورت با حوزه خليج¬فارس به عنوان مکاني جهت گردشگران خارجي و ايرانيان مقيم کشورهاي حاشيه خليج¬فارس درآمده است. از امکانات اين شهرستان فرودگاه بين¬المللي آن است.

 
صنايع دستي بومي اين شهرستان نيز در خور اهميت و سوغات محلي و مشهور لار، حلواي مسقطي لاري است.
 
به دليل نوع آب و هواي آن که گرم و خشک است، نخلستان¬هاي فراوان از يک سو و آب انبارها از سوي ديگر به جلوه شهرستان افزوده است.
 
اين شهرستان با پنج واحد اقامتي پذيراي ميهمانان و گردشگران است.
 
*****آثار تاريخي مذهبي طبيعي: 
 
بازار قيصريه لار-باغ نشاط-امام زاده شاه زندو-قلعه کريشکي-آتشکده آذرفرنبغ-چهار طاقي محلچه-کاروانسراي بنارويه-آب انبار معتمدي-برکه کل-منزل محمودي-آبشار رحمت آباد-چشمه و امام زاده زاهد رستم-کاروانسراي خواجه ابوالحسن جويم-بقعه مادر نادر  شاه-قلعه اژدها پيکر-    
 
          
*****جاذبه هاي گردشگري شهرستان لارستان 
 
*منزل محمودي
اين بنادرمحله پيرغيب شهرقديم لار قراررگفته ومتعلق به دوره زنديه ميباشند.اتاقهادورتادورحياط قرارگرفته اند.وجودسه سردابه وبادگيرگوشه شمال غربي بنا، هشتي ورودي وهمچنين نقاشي هاي موجودبرروي تيرهاي چوبي وفرم معماري بناازخصوصيات بارزاثرمي باشد.اين اثردرتاريخ10/3/82به شماره 8678درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قرارداردوهرگونه دخل وتصرف ياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*کاروانسراي شترخانه
کاروانسراي چهارايوانه شترخانه درمجاورت کاروانسراي خواجه ابوالحسن درمرکزشهرجويم واقع شده است ومتعلق به دوره زنديه است.ازايوان جنوبي اين کاروانسراجهت تخليه بارواستراحت چهارپايان(اشتر)استفاده مي شده است.اين اثردرتاريخ19/5/84به شماره12699درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد،هرگونه دخل،تصرف وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*کاروانسراي غرب اوز(سيفا)
کاروانسراي سيفاازبناهاي به جامانده ازدوران زنديه مي باشدکه توسط شخصي خيربه نام عبدالغفورسيفاساخته شده است.مصالح به کاررفته درساخت بنا،سنگ وملاط ساروج وگچ بوده است.اين اثردرتاريخ19/5/84به شماره12720درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد.هرگونه دخل،تصرف ياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*تل قلعه زيردژهود
قلعه زيردژحدود200پيش ساخته شده است قلعه داراي دوقسمت به نامهاي شاه نشين ورعيت نشين بوده است شاه نشين باسنگ وگچ ورعيت نشين باسنگ وگل ساخته شده است.قلعه روبروي تپه است وزيرقلعه دشت زيردژاست.اين ا ثردرتاريخ 25/12/79به شماره3420درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظ سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد.هرگونه دخل،تصرف وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*آب انبارملامحمداوز
ازآب انبارهاي بزرگ لارستان است که به وسيله(ملامحمد)ازسرسلسله خاندان کرامتي درسال1154ه.ق دردوران افشاريه ساخته شده است مصالح بکاررفته درساخت آب انبارسنگ،ملاط ساروج وگچ مي باشد.
 
اين اثردرتاريخ30/3/77به شماره2038درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد و هرگونه دخل،تصرف وياتخريب در آن پيگرد قانوني دارد.
 
*آتشکده آذرفرنبغ کاريان
اين آتشکده يکي ازسه آتشکده بزرگ ايران دردوره ساسانيان ومخصوص روحانون بوده است .بسياري ازپادشاهان ساساني ازجمله اردشيربابکان،فيروزوانوشيروان باپاي پياده به زيارت اين آتشکده  آمده اند. مصالح به کاررفته درساخت بناسنگ وگچ مي باشد. اين اثردرتاريخ25/12/79به شماره3417درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد.هرگونه دخل،تصرف وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*قلعه گلي کاريان
اين قلعه متعلق به دوران ساساني است وداراي برج وباروهاي بسيارمرتفع ومستحکم،اتاق هاي سنگي بسيار،تالارهاي متعدد،وچندين چاه وحمام واستخرويک دروازه ورودي بزرگ است.
 
اين اثردرتاريخ25/12/79به شماره 3432درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري قراردارد.هرگونه دخل وتصرف ياتخريب درآن پيگرد قانوني دارد.
 
*کاروانسراي خواجه ابوالحسن
اين کاروانسرادراوخردوره زنديه مطابق باجمادي الاول1200ه.ق به همت خيرالحاجان محمدباقروحاجي عباس فرزندان مرحوم خواجه ابوالحسن بن زيدلاري احداث گرديده است.اين کاروانسراازچهارگنبدخانه حجيم و24حجره تشکيل شده وسبک معماري آن بسيار زيباودل انگيزاست.اين اثردرتاريخ19/5/84به شماره12705درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري فارس قراردارد.هرگونه دخل وتصرف ياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*هفت آب انبارگراش
شامل هفت آب انباراست که دراندازه هاي مختلف درامتداديکديگر قرارگرفته اند.اين هفت آب انبار درمسيررودخانه هاي فصلي بزئودرمحله ناساگ واقع شده است ومتعلق به دوره اسلامي است.اين بنادرتاريخ6/10/55به شماره1327درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است.وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قرارداردوهرگونه دخل وتصرف ياتخريب درآن پيگرد قانوني دارد.
 
*برکه کل
آب انبارکل درمحله مصلاواقع شده است ودرسال1290ه.ق به همت حاج اسدا...دهباشي وبه معماري حسن شيرازي ساخته شده است.اين بنادرتاريخ25/12/79به شماره3292درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است.وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قرارداردوهرگونه دخل،وتصرف وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*کاروانسراي رضاقلي خان جويم(قدمت قاجاريه)
اين کاروانسرادرسال1339ه.ق به سرمايه رضاقلي خان بيدشهري احداث گرديده ا ست.کتيبه سردرب ورودي مزين به پنج بيت شعرباذکرنام باني،معمار،وتاريخ ساخت مي باشد.اين اثردرتاريخ19/5/84به شماره12714درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قرارداردوهرگونه دخل وتصرف وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*مسجد جامع جويم
اين مسجددرسال1097ه.ق(دوره صفويه)به سرمايه حاج صفي قلي جويمي تجديدبناگرديد.داراي محراب،منبر،وکتيبه سنگي است.21طاق بزرگ و12طاق کوچک و16طاقچه ازمختصات مسجدبه شمارميرود.اين اثردرتاريخ30/3/77وبه شماره2035درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است.وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد،هرگونه دخل،وتصرف ياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*تل قلعه عبد القادري فيشور
قلعه عبد القادري واقع درفيشورکه ساخت آن به اواخردوره زنديه مربوط ميشود. درقلعه يک چاه به عمق12مترويک آب انباربوده است.قلعه براي حفظ وحراست ازفيشوروجادههاي اطراف ساخته شده است ساکنين قلعه ازحکام محلي بودند.اين اثردرتاريخ 25/12/79وبه شماره3416درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است.وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قرارداردهرگونه دخل،تصرف،وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*آب انبارسيدجعفري:
 پلان بنا مدوراست ومصالح به کاررفته درآن ازسنگ وساروج،وگچ واندودکاه وگل ميباشد. آب انبارسيدجعفري2و1 درتاريخ 6/10/1355وبه شماره1326درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است،وتحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان فارس قراردارد،هرگونه دخل وتصرف،وياتخريب درآن پيگردقانوني دارد.
 
*مسجدجامع اوز
اين بناازنوع مساجدباشبستان ستونداروازبناهاي دوران افشاريه است تاريخ ساخت آن سال1191ه.ق است.درمحراب مسجدعبارت لااله الاالله محمد رسول الله با خط بسيار خوش گچبري شده است. اين اثر در تاريخ 25/12/79 به شماره 3393 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري فارس قرار دارد و هر گونه دخل و تصرف در آن پيگرد قانوني دارد.
 
*برکه سلفي اوز
آب انبار سلفي در محله محمودي اوز لارستان است. طبق کتيبه،بنا متعلق به سال 771 ه.ق يعني عهد تيموريان مي باشد. مصالح به کار رفته در بنا سنگ،ساروج وگچ مي باشد. پلان بنا مدور و سقف مخروطي دارد.  
 
اين اثر در تاريخ 4/4/77 به شماره 2029 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس قرار دارد و هر گونه دخل و تصرف يا تخريب در آن پيگرد قانوني دارد. 
 
*سد گمپو بيرم
دگلي گمپو در شمال بيرم در کوه بل قرار دارد و متعلق به دوره ساساني است. اين سد با دوازده مترارتفاع وبا مصالح سنگ و ساروج بنا شده است. در هر چهار متر از ارتفاع سد،دريچه خروجي آب قرار دارد.
 
اين اثر در تاريخ9/1/78به شماره 2288 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس قرار داده و هر گونه دخل و تصرف يا تخريب در آن پيگرد قانوني دارد. 
 
*کاروانسراي بنارويه 
بنا متعلق به دوره صفويه است و در مرکز شهر بنارويه قرار دارد. مصالح بنا سنگ ساروج و گچ مي باشد. پلان دايره اي است و حياط در وسط مي با شد. اين اثر در تاريخ 23/11/80به شماره4708 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس قرار دارد و هر گونه دخل و تصرف و يا تخريب در آن پيگرد قانوني دارد.
 
*قلعه همايون دژ گراش 
قلعه همايون دژ گراش در مورخه 2/8/1383 به ثبت آثار ملي رسيده است . اثر در بلند ترين نقطه کوه مشرف به شهر گراش بر روي تل کلات  ساخته شده است. اين قلعه نظامي، يکي از قلاع مهم منطقه بوده که ساخت آن مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي بوده است ودر سال 1309 هجري شمسي در درگيري خان گراش باقشون دولتي ، تخريب شده است . مساالح به کار رفته در اين قلعه شامل : سنگ، ملاط گچ،ملاط ساروج وکاشي است . قسمت پايين اين قلعه که فضاي وسيعسي را شامي مي شود، باحصار کوتاه ،جهت سنگر گيري ودفع مهاجمان ، محصور بوده است ودر اين قسمت نيز مخروبه هاي تعدادي آب انبار به چشم ميخورد .
 
*باغ نشاط
اين عمارت درضلع شمالي پل شاه عباسي بنا شده که قدمت آن با استناد ازاسناد بدست آمده به عهد افشاريه باز ميگردد مساحت باغ در حدود 80*180متر مربع ا ست عمارت اصلي در سه طبقه بنا گرديده که شامل زيرزمين طبقه همکف وطبقه اول ميباشد که متاسفانه عوامل فرسايش ووقوع زلزله هاي متعدد در منطقه  خسارتهاي جبران ناپذيري برآن وارد ساخته به طوريکه از طبقه اول اين بنا جز چند طاق چيزي باقي نمانده ا ست اما، خوشبختانه  طبقه همکف و زيرزمين ازا ين آسيب بلايا صدمه کمتري ديده اند.طبقه زيرزمين داراي سه اطاق ميباشد که اتاق مرکزي درست زير ايوان اصلي بنا قرار دارد که از بالا بوسيله يک منفذ هشت گوش روشن مي شود در وسط اتاق مرکزي زير زمين حوضچه اي از سنگ مرم هشت گوش بنا گرديده است.سقف اين اتاق نيز با کار بنديهاي چشمگير آراسته شده است آثار وجود بادگيري هم ديده مي شود که وظيفه تهويه  و کوران هوا را در طبقات مختلف به خصوص زيرزمين را داشته است هواي هدايت شده از طريق با دگير با عبور از ساقهء بادگير وعبور از منافذ پيش بيني شده  کار تهويه ساختمان را عهده به داشته است .از داخل حياط  به وسيله  چند پله در دو طرف به ايوان اصلي  وبا شکوه وبنا مي رسيم که مهم ترين و شاخص ترين قسمت بنا را تشکيل مي دهد و انواع گچ بري در طرحها ونقوش هندي وگل وگياه پرندگان ومنقرکاري در بدنه سقف ايوان مشاهده مي شود ايوان به وسيله دالانهاِ ي به اتاقهاي مجاور مربوط  مي شود  که از تماس مستقيم با اشعه آفتاب در ضلع غربي در امان مي ماند در طبقه اول جز چند دهنه طاق چيز ديگري باقي نما نده است .گنبد اين بيضوي شکل ودر دو پوسته بنا گرديده است دو حوض هشت ضلعي نيز يکي درمقابل ايوان اصلي  وديگري در ورودي باغ مشاهده مي شود در گوشه شمالي باغ نشاط حمامي نيز بنا شده که احتمالا تاريخ ساخت آن همزمان با بنا و عمارت اصلي ميباشد و داراي سه فضا شامل سر بينه، ميان در و گرم خانه مي باشد محوطه باغ پوشيده از درختان تناور کنار نخل وانارو... مي باشد که طراوت وشادابي باغ را صد چندان نموده است در گوشه ديگر باغ مقبره يکي از حاکمان نظا مي بنام سرهنگ دوم محمد تقي خان عرب شيباني منطقه لار در سالهاي نه چندان دور ديده مي شود.بقاياي ناچيزي از برج وباروهاي باغ نيز هنوز پابر جاست.
 
*حمام باغ نشاط
در ضلع شمالي باغ نشاط  بناي حمام قصر که احتمالا همزمان با آن بنا ساخته شده است قرار دارد.حمام از چهار قسمت رخت کن دو اتاق که هردو داراي يک گنبد کوچک هستند ويکي از آنها روي ستون هاي پيچيده قرار دارد وبه باغ باز ميشود .نقاشي هاي روي ديوار آن با ظرافت خاصي طراحي شده است.
 
*بازار قيصريه لار
در گذشته هاي نه چندان دور لار يکي از  مراکز عمده بازرگاني وتجاري فارس محسوب مي شده است ودر مسير کاروان هاي تجارتي قرار داشته است. کالاهايي که از بنادر جنوبي کشور ترخيص مي شده با عبور از آنجابه ساير مناطق فرستاده مي شده است واز اين رولار از رونق اقتصادي مناسبي برخوردار بوده ووجود بازار بر اي تسهيل اين امر ضروري بوده است.
 
بازار قيصريه لار يکي از بناهاي مهم تا ريخي فارس است که از لحاظ معماري وسبک کار اهميت فراواني راحائز مي باشد ومعروف است که کريم خان بازار قيصريه را الگوي ساخت بازار وکيل شيراز قرار داده است.با اين تفاوت که بازاروکيل شيراز از آجر و باراز لار همه از سنگ است اين بنا که درضلع شمالي ميدان شهر قرار دارد شامل چهار باراز متقاطع به يک اندازه است که هر کدام 24دهانه دکان دارد.دکان ها هر کدام ايواني در جلوداشته و3متر عرض دهانه آن مي باشدچهار سوق بازار هشت ضلعي وداراي يک طاق گنبدي به ارتفاع 18متر وبه ابعاد*5/13 5/13متر است.کتيبه اي به خط نستعليق به طور برجسته بر روي سنگ نقش گرديده که حاکي از تعمير بازار در سال 1015ه.ق (408)سال پيش است. بر روي طاق ضربي از تحمل زلزله سال 39هنوز پابر جامانده وآسيب جدي متحمل نگرديده است.حفظ وبقاي اين بناي ارزشمند توجه بيشتر بازاريان را مي طلبد.  
                     
*غار بنوو
دهستان عمادده از توابع بخش بيرم در 90کيلومتري جنوب غربي لارستان واقع شده و يکي از جاذبه هاي گردشگري اين منطقه بنام غار بنوو را در خود جاي داده است . پس ازعبور از عمادده و گذشتن  از برکه هاي شيخه و حاجي جعفر وطي مسافت 8کيلومتري مسير ماشين رو مسير پياده رو آغاز مي شود بعد ازگذر از دو تپه مرتفع به دشت مندو (ماندني) مي رسيم  دشتي خرم و سرسبز که پوشيده از درختان کنار، انجير کوهي  وبوته هاي گلها وگياهان بهاري مي باشد در اين دشت برکه اي نيز وجود دارد که پس از توقفي کوتاه درکنار آن مسير خود را به طرف کوه گاوبست ادامه مي دهيم درطول راه با گذرگاههاي صعب العبور وفرازو نشيبهاي متعددي مواجه مي شويم که مناظر طبيعي بسيار  زيبايي را دربرابر چشمان ما تصويرمي کند.وجود درختان وگياهاني که از گوشه وکنار کوه از دل سنگها روييده اند که زيباييهاي مسير را مضاعف نموده است و اشتياق ما رابه ادامه راه بيشتر ميکند پس از حدود 5/1ساعت پياده روي به غار نزديک مي شويم شکافي بزگ وعميق دردل کوه با ديوارسنگ چيني که دهانه غار را محصور کرده بر دورآن خود نمايي مي کند در داخل غار29 حوضچه وجود دارد که در دو رديف 7تايي و12تايي قرار گرفته اند حوضچه ها به هم وصل بوده وقطرات آب تنها صدايي است که در غار شنيده مي شود و همراهان خسته وتشنه ما را مي طلبد آب حوضچه ها شيرين وخنک وگوارا است خستگي ما را برطرف مي کند تعدادي از حوضچه ها قديمي بوده ومصالح مورد استفاده در آن از سنگ وساروج است .وتعدادي ديگر اخيرا ساخته شده وسيماني مي باشد بوته هاي پرسياوشان بدنه غاروحواشي  حوضچه ها را آراسته وهواي خنک ومرطوب در درون غار در حال جريان است کف غار ناهموار بوده و شيب آن به سمت دهانه غار مي باشد وجود آثاري از اتاقهاي مخروبه در انتهاي غار دخمه ها  وتونل هايي که در بدنه غار حفر شده و اثاري از خط تصويري در گوشه وکنار ابهامات ما را در باره گذشته اين غار مي افزايد .
 
سفربه غار بنوو و گذر از ميان دشت کوه وديدن مناظر طبيعي منطقه روزي بياد ماندني وخاطرهاي خوش را در اذهان ما به جاي گذاشت.                     
 
*کاروانسراي گلشن
عمارت کاروانسراي گلشن در لارستان متعلق به دوره صفويه مي باشد که به شماره 1619مورخ26/4/75 به ثبت آثار ملي رسيده است . مصالح به کار رفته در بنا لاشه سنگ ،آجر، ساروج واندود کاهگلي مي باشد.
 
*قلعه کريشکي:
تا نيم قرن اخير، بسياري از روستاهاي استان فارس و کشور درون قلعه ها محصور بود. اما با گسترش روستاها اغلب اين قلعه ها که اصطلاحا به قلعه دهکده معروف بوده به دليل استفاده از مصالح سست خشتي در آن، از بين رفته و به ويرانه هايي تبديل شده که اغلب در کنار روستاها فابل مشاهده است. قلعه کريشکي شهرستان لارستان نمونه شاخصي از اين قلعه ها به شمار مي رود با اين تفاوت که به رغم گذشت بيش از يک سده از زماان ساخت آن، به دليل مراقبت هاي مالک و اهالي روستاي کريشکي کاملا سالم و پا بر جا باقي مانده است. پلان اين بنا چهار ايوان با حياط مرکزي است و از ويژگي هاي بنا کنگره هاي نيمه دايره اي بالاي ديوارهاست. قلعه کريشکي پس از اهداء به اداره کل ميراث فرهنگي استان فارس توسط حاج غلامعلي دلير، مرمت و بازپيرايي و به موزه مردم شناسي تبديل شد و هم اکنون در آن آثار و اشياء قديمي نگهداري مي شود.
 
*موزه مردم شناسي باغ نشاط لارستان:
موزه مردم شناسي باغ نشاط لارستان، واقع در باغ نشاط لارستان است. در حمام موزه تنديس هايي با لباسهاي سنتي قرار گرفته است و در بخشي ديگر از موزه، اشياء تاريخي از لوازم زندگي مردم در تاريخ گذشته لارستان از جمله سفال، ابزارآلات کشاورزي، لوازم خانگي به نمايش گذاشته شده است.
 
*قلعه اژدهاپيکر
اين قلعه که متعلق به دوران پيش از اسلام است، 700 متر درازا و 170 متر پهنا دارد و داراي سه بخش ديوار سنگي محاطي، قلعه بالايي و قلعه مياني ميباشد. اين قلعه بر روي سطح مرتفعي، در غرب شهر قديم لار قرار گرفته است.
 
*  آرامگاه مادر نادر
اين بنا در کنار قلعه اژدها پيکر قرار گرفته است و داراي اتاقي چهار گوش به همراه گنبد مخروطي شکل ميباشد.
 
* قلعه کريشکي (موزه کريشکي)
اين قلعه به دوران قاجاريه باز مي گردد و در روستاي کريشکي قرار دارد و با تلاش مرحوم حاج مسيح دلير به موزه تبديل شده است.
 
*  بازار قيصريه
اين بازار در ضلع شمالي ميدان شهر قديم قرار دارد و به سدههاي آغازين اسلام بازميگردد و در دوره صفويه بازسازي شده است. بازار وکيل و قيصريه اصفهان براساس الگوي آن ساخته شدهاند. 
 
*  آتشکده آذرفَرَنبَغ
اين بنا يکي از سه آتشکده بزرگ و معروف ايران باستان و متعلق به دوران ساسانيان است و مخصوص روحانيون و دانايان بوده است. اين آتشکده در روستاي کاريان و 153 کيلومتري لار جاي دارد. 
 
*  باغ نشاط 
اين بنا در ضلع شمالي خيابان ساحلي و در ميان فضاي سبز قرار گرفته و پس از صفويه مقر حکومتي لار بوده است و داراي گچبريهاي زيبايي ميباشد. 
 
*  حمام نشاط
در ضلع شمالي باغ نشاط، بناي حمام متعلق به دوره صفويه قرار گرفته که دربرگيرنده رختکن، گرمخانه و خزينه آب سرد و گرم است و نقوش گل و بلبل به صورت آهکبري بسيار زيبا خودنمايي ميکنند. فضاي رختکن به موزه مردمشناسي تبديل شده است. 
 
*  کاروانسراهاي نو و گلشن
اين کاروانسراها در ميدان اصلي شهر قديم و روبروي بازار قيصريه قرار گرفتهاند. اين بناها به دوره صفويه تعلق دارند و کاشيکاري و آجرکاري زيباي آنها داراي اهميت بسياري است.
 
*امامزاده ميرعلي¬بن¬حسين (ع)
عمارت امامزاده در پايين دو قلعه اژدها پيکر و قدمگاه واقع شده و بناي فعلي آن نوساز است. ولي اصل بنا در حدود 700 سال پي ساخته شد، گنبد و دو گلدسته آن با کاشي¬کاري¬هاي زيبا معرق شده است.
 
*مقبره مادر نادر
مقبره مادر نادر مقبره¬اي معروف به قبر ننه نادر مي¬باشد که داراي اطاقي چهارگوش به ابعاد 4/5 در 4/5 متر به همراه گنبد مخروطي شکل مي¬باشد و در مجاور قلعه اژدها پيکر واقع شده است.
 
*بازار قيصريه
يکي از آثار مهم معماري، تجاري و تاريخي فارس محسوب مي¬شود. زمان ساخت بازار احتمالا به اوايل قرن هشتم هجري مي¬رسد. اين بازار شامل يک چهارسوق هشت ضلعي با سقف گنبدي و در چهارسو، چهار بازار منشعب از آن است. ارتفاع سقف آن 18 متر مي¬باشد. کتيبه¬اي به خط نستعليق مربوط به همان زمان پيرامون چگونگي ساخت بازار در دهانه داخلي آن قرار داده شده است. بازار قيصريه شامل دو راسته بازار شرقي غربي و شمالي- جنوبي است که در هر کدام 24 دهانه حجره وجود دارد. 
باغ نشاط
باغ نشاط درکنار رودخانه خشک در مرکز شهر قديم لار قرار دارد. عمارت باغ مربوط به دوره صفويه بوده و شامل بناي دو طبقه با زيرزمين است. در وسط شاه¬نشين عمارت، منفذي 8 ضلعي جهت نورگيري و تهويه هواي زيرزمين قرار دارد. زيرزمين اين عمارت در سال¬هاي اخير به عنوان زورخانه سنتي و اين بنا در دوره¬هاي بعد از صفوي  به عنوان دارالحکومه مورد استفاده بوده است. درکنار عمارت، حمام با سقف هلالي و ستون¬هاي سنگي مارپيچ و آهک بري¬هاي زيبا واقع شده است. از ديگر آثار شهرستان الرستان مي¬توان بناي پيرسرخ، مسجد جامع لار، پل و بند رودخانه خشک، آب انبارهاي دهان شير و آب انبارهاي متعدد ديگر را نام برد.
 
لار: بازار قيصريه  
بخش بيرم: امام زاده شاه زندو 
روستاي کريشکي 3 کيلومتري بيرم: قلعه کريشکي 
بخش جويم 150 کيلومتري لار: آتشکده آذر فرنبغ، کاروانسراي خواجه ابوالحسن، آبشار رحمت آباد 
بخش اوز: چهار طاقي محلچه 
بخش بنارويه: کاروانسراي بنارويه 
گراش: برکه کل 
لار بخش مرکزي: چشمه و امام زاده زاهد رستم 
شهر قديم لار: بقعه مادر نادر شاه، قلعه اژدها پيکر، آب انبار معتمدي، باغ نشاط، منزل محمودي 
سوغات و صنايع دستي: سفال-خوس دوزي-حصير بافي با  برگ نخل-گيوه دوزي-ني و نياب پيچي-گليم-جاجيم-گبه-معرق-مشبک-مليله دوزي-  انواع نانهاي محلي: تپ تپي-شلشلو-ليتک-جرادک-بالاتو-باتو_ني ننو-تفتان-بتنور-   
 انواع شيرينيهاي محلي:چولو-قتلمه-دلبرو-زگرو-يغدر-حلواي مقرازي-حلواي ترک-خرما بزيز-
چنگالو-حلواي صمغ-حلواي مصقطي لاري.  
غذاي شاخص:کباب کنجه لاري   

منبع : خبرگزاري فارس

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها