City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-دژ-رشکان

  • 500متر از عرصه تاريخي چشمه علي آزادسازي شد

    امير مصيب رحيم زاده رييس اداره ميراث فرهنگي ري اظهار داشت: ميراث فرهنگي با هدف آزادسازي فضاي عرصه تاريخي چشمه علي اقدام به تخريب املاک خريداري شده کرد که با اين اقدام 500 متر از عرصه اين اثر تاريخي آزاد شد