City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #زورخانه

  • درنگي که نماد پهلواني شد

    تقويم پر است از اسم آدم‌ها و اتفاق‌ها. آدم‌هايي که هر کدام براي خود نقطه عطفي دارند و قصه‌ زندگيشان يک روز تقويم را به نام خود کرده است؛ ۱۷ شوال روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي است

  • از ورزش زورخانه‌اي تا پارکور

    ورز‌ش‌هايي که مورد استقبال توده مردم قرار مي‌گيرند را مي‌توان معلول شرايط و نيازهاي رواني-اجتماعي آن جامعه دانست. ورزش پتانسيل آن را دارد که همچون يک سبک زندگي خود را نشان دهد.

  • بفرماييد بدنسازي اصيل ايراني

    پهلوان يزدي از بزرگان ورزش کشور در عصر ناصري به شمار مي‌رفت. گفته مي‌شد که او در اواخر عمر از هر دوپا عاجز شده بود و با دو چوب زير بغل راه مي ر