City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري

(75 رای)


در مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري يکي از شهداي گمنام دفاع مقدس دفن شده اند.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري
  • مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري
مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران -انتهای خیابان پاستور-مقر ریاست جمهوری

این شهید بزرگوار در تاریخ 19/5/1381 در این محل دفن شد.

  • نظر
    شنبه 17 آبان 1393

    اینجا رو که از ده کیلومتریش هم رد بشی با تیر می زننت :)

اماکن مرتبطتگ ها

تفريح سرگرمي کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور تفريح سرگرمي کجا بريم تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي خيابان پاستور کجا بريم تفريح سرگرمي تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور خيابان پاستور تفريح سرگرمي خيابان پاستور کجا بريم خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان پاستور تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور تفريح سرگرمي خيابان پاستور کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان پاستور کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان پاستور تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور کجا بريم خيابان پاستور تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان پاستور تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان پاستور کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان پاستور کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم خيابان پاستور تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم تفريح سرگرمي مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور کجا بريم تفريح سرگرمي خيابان پاستور مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري خيابان پاستور تفريح سرگرمي کجا بريم مقبرت الشهدا مقر رياست جمهوري تفريح سرگرمي خيابان پاستور